Strategisch beleidsplan Brigantijn

Nieuwsgierig
naar jouw
wereld

Start
hier

Volg de gestippelde (onderwijs)route
en ontdek jouw wereld.

Ons anker

Jij in de wereld. Misschien spannend? Maar wees gerust. Bij ons leer je namelijk beetje bij beetje hoe de wereld eruitziet. Wat de wereld van jou vraagt en wat jij de wereld hebt te bieden. Je bent immers niet alleen verantwoordelijk voor jezelf. Maar net zo goed voor de ander.

Bij ons krijg je een stevige basis. Je leert natuurlijk taal en rekenen, maar dat is niet alles. Je ontwikkelt je op nog veel meer vlakken. Zo leer je bijvoorbeeld ook om te gaan met tegenslag of verdriet. Want het leven loopt niet altijd zoals jij graag wilt. Wij leren je ook om kritisch te zijn. Je weet hoe je goede vragen stelt. Maar ook leer je steeds meer je eigen mening te vormen. Bij ons leer je nieuwsgierig te zijn naar de wereld. Wat is jouw rol en plaats daarin? Dat ontdek je bij ons.

Dus op welke school van Brigantijn je ook zit: je leert over de wereld en over jezelf. Zo krijg je steeds meer zicht op jouw toekomst die voor je ligt. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Samen kun je immers zoveel meer. Ook dát leer je door nieuwsgierig te zijn naar de wereld om je heen. Jij krijgt van ons kennis en vaardigheden als gereedschap om jezelf te ontwikkelen. Zo draag jij bij aan een betere, mooiere wereld.

Wij beloven jou als kind dat:

Je nieuwsgierig mag zijn. Bij ons krijg je alle vertrouwen. Zo krijg je volop de ruimte om te ontdekken, te onderzoeken en jezelf te ontwikkelen. Ook zijn wij iedere dag nieuwsgierig naar jou. Wij willen graag weten wie je bent, wat je doet en wat je talenten zijn. Hierdoor zien we jou écht. Bij onze Brigantijn scholen mag jij jezelf zijn. Je bent meer dan welkom.

Wij beloven jou als professional dat:

Je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen en te floreren binnen onze scholen. Zo mag je bijvoorbeeld eigen keuzes maken. Wij zijn iedere dag nieuwsgierig naar jou. Naar wat je doet, maar ook naar wat je allemaal al kunt. Voel je vrij om dat ook te laten zien. Maar niet alleen wij zijn nieuwsgierig naar jou. Je mag ook nieuwsgierig zijn naar jezelf en de ander.

Wij beloven jou als ouder of partner dat:

Wij samen het verschil maken. Het verschil voor onze kinderen, maar ook voor onze professionals en andere partners. Hoe? Dat begint met een flinke portie nieuwsgierigheid en professionaliteit. Wat zit er achter iemand? Waar gaat iemand voor? En wat is er nodig in de wereld? Met elkaar halen wij het beste uit onszelf, de scholen en de kinderen.

Onze
kernwaarden

Kom je op één van onze Brigantijn scholen? Dan voel je dat. Een school waar je het beste uit jezelf haalt, de ander én de wereld. Hoe we dat doen? Wij maken gebruik van een aantal kernwaarden. Dat zie je terug in ons dagelijks handelen. In de klas, in onze omgeving en in hoe wij omgaan met elkaar. Iedere Brigantijn school is anders, maar de waarden die je hieronder leest, schemeren door in al onze scholen.

Kernwaarde 1

Nieuwsgierig

Nieuwsgierig naar de ander. Hoe? Door écht te luisteren en vragen te stellen. Zonder oordeel. Op onze scholen leer je als kind dat de wereld groter is dan alleen jijzelf. Jij als kind, medewerker of wie dan ook, bent niet het centrum van de wereld. Er is zoveel meer. Kijk maar eens om je heen. Als professional geef je onze kinderen richting. Je leert kinderen door verschillende brillen naar onze omgeving te kijken. Nieuwsgierig te zijn naar zichzelf en de ander. Het beste uit zichzelf en de ander te halen. Onze scholen zijn oefenplaatsen naar volwassenheid. Hoe word jij ‘volwassen’ in de wereld? Wat vraagt de wereld nu en later van je? Daar helpen wij jou bij. Hoe? Door nieuwsgierig te zijn naar jou.

Kernwaarde 2

Duurzaam

Op onze scholen leren kinderen dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Dit betekent dat zij oog hebben voor hun omgeving. Hoe gaat het met mijn klasgenoot? Kan ik hem of haar helpen? Ze weten dat de wereld groter is dan hun eigen leefomgeving. Dat er andere culturen zijn. Dat wij samen zorgen voor de wereld van morgen. ‘Zorgen voor elkaar en onze omgeving’ geldt niet alleen voor onze kinderen, maar net zo goed voor onze medewerkers en partners. Wij letten op elkaar en weten hoe het op de andere scholen gaat. Kan een Brigantijn school wel wat ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling van hun onderwijs? Dan helpen we elkaar. Daarbij is het voor ons ook vanzelfsprekend dat we duurzame scholen bouwen.

Want maken we onze kinderen klaar voor de toekomst? Dan moeten we er ook voor zorgen dat die toekomst, en dus omgeving, er ook is. Die opdracht hebben we met elkaar.

Duurzaam denken gaat verder dan alleen duurzaam bouwen. Ook bij onze onderwijskundige keuzes speelt duurzaamheid een grote rol. Het gaat er daarbij om hoe ons onderwijs een betekenisvolle bijdrage levert aan kinderen en de maatschappij. Dat vraagt om denken op lange termijn.

Kernwaarde 3

Ruimte

Op onze scholen krijgen professionals volop de ruimte om eigen keuzes te maken die goed zijn voor de kinderen. Werkt de ene rekenmethodiek beter dan de andere? En sluit een bepaalde manier van lesgeven het beste aan bij de kinderen? Jij staat aan het roer. Ga je gang. Onze schooldirecteuren krijgen ruimte om integraal verantwoordelijk te zijn. Als schooldirecteur weet je immers waar jouw team en school behoefte aan heeft. Welke maatschappelijke issues er zijn in de buurt waar je op in wilt spelen. En tot slot krijgen we en pakken we de ruimte om samenwerking met partners op te zoeken. Neem als voorbeeld de kinderopvang met de totstandkoming van kindcentra en ondersteunende diensten op het gebied van sport, cultuur en welzijn. We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. In alles wat we doen nemen onze scholen en professionals de ruimte om het beste te doen voor de ontwikkeling en groei van onze kinderen en zichzelf. Maar soms is ‘geen ruimte’ ook ontwikkeling en groei. Want soms is de ruimte er niet. En ook dat is weer leren, ontwikkelen en groeien. Zo is het leven.

De koers

Hoe ziet ons onderwijs eruit?
Samen vooruit met ‘de wind in de zeilen’, dat vraagt om een duidelijke koers. Die vatten we samen in een drietal pijlers waar we ons de komende vier jaar op focussen: IKC, burgerschap en basisvaardigheden. Wat uiteraard niet betekent dat alle onderwijsactiviteiten in deze drie pijlers te vatten zijn. Per pijler vertellen we wat onze ambitie daarbij is en hoe we samen vooruitgaan met de wind in de zeilen.

Pijler 1

Betekenis pijler IKC

Het IKC biedt een brede en stevige basis voor de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen zij zich beter redden in de samenleving. Ook weten zij dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Op onze IKC’s leren kinderen om verantwoordelijk te zijn en zich om anderen te bekommeren.

Huidige situatie

Alle scholen van Brigantijn hebben een vorm van samenwerking opgebouwd met een kinderopvangorganisatie. Deze zijn van verschillende aanbieders. Er zijn grote verschillen in de wijze waarop wordt samengewerkt. Op een aantal scholen werken we met combi-functies. Ook werken op dit moment onze scholen met diverse partners samen. De vraag ligt er of het verstandig is om zelf kinderopvang aan te bieden vanuit eigen beheer. Ook zijn er diverse andere scenario’s mogelijk. Denk aan een fusie met een partner of een intensieve samenwerking.

Ambitie

Over vier jaar is iedere school van Brigantijn onderdeel van een IKC. Dit houdt in dat iedere school intensief samenwerkt met minimaal één kinderopvangorganisatie en daarnaast met naastgelegen organisaties. Zoals jeugdzorg, een bibliotheek, culturele organisaties en de gemeente. Onze scholen bieden een rijke ontwikkeldag voor kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar. We noemen het een stimulerende doorgaande lijn. We gaan de samenwerking met kinderopvangorganisaties in de toekomst nog verder uitbouwen. Zo kunnen we onderzoeken of we de ‘i’ van ‘integraal’ kunnen realiseren.

Pijler 2

Betekenis pijler burgerschap

Burgerschap is de wijze waarop we met elkaar deelnemen aan de maatschappij. Dat doen we met respect voor de democratie en de rechtstaat. Dat veronderstelt respect voor elkaar en voor de vrijheden zoals die in de grondwet zijn vastgelegd.

Iedere school heeft de wettelijke opdracht om burgerschapsonderwijs te geven. Die opdracht richt zich op actief burgerschap en op een goede manier met elkaar samenleven. Het gaat daarbij concreet om drie invalshoeken:

  • bijbrengen van kennis en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat;
  • ontwikkelen van maatschappelijke en sociale competenties, die deelnemen aan de  democratische samenleving mogelijk maken;
  • bijbrengen van kennis van en respect voor (verschillen in) godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.

 

Om deze invalshoeken ‘handen en voeten’ te geven is de school een oefenplaats. Dat betekent dat kinderen leren door te doen. Hoe is het om een goede wereldburger te zijn? Zowel in de kleine samenleving (dorp, stad) en in de grote (Nederland). Dat vraagt van de school dat haar cultuur in overeenstemming is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Denk aan: vrijheid van meningsuiting, het gelijkheidsbeginsel en het afwijzen van discriminatie. Deze cultuur maakt het namelijk mogelijk voor kinderen om basiswaarden te oefenen en in praktijk te brengen. En om maatschappelijke en sociale competenties te ontwikkelen, zoals verantwoordelijkheidsbesef en autonomie.

Identiteit

Voor burgerschap zijn kennis en vaardigheden vereist (kwalificatie) en moeten kinderen leren functioneren in een leef-, woon- en werkomgeving (socialisatie). Maar het gaat in (burgerschaps-)onderwijs ook om de vraag: ‘wat doe je met je kennis en vaardigheden? En met je vrijheid?’ Het behoort immers tot de opdracht van de school om leerlingen niet alleen te kwalificeren en te socialiseren. Maar ook om ze richting te bieden. Zie het als een oriëntatie om op een volwassen manier in-de-wereld te zijn. Dit is subjectificatie.

Onze scholen geven invulling aan deze opdracht tot burgerschap vanuit hun idealen en waarden. De scholen van stichting Brigantijn laten zich inspireren en leiden vanuit de drie eerder genoemde kernwaarden: nieuwsgierig, duurzaam, ruimte. De uitwerking van deze kernwaarden kan uiteraard verschillen per school. Die uitwerking is immers afhankelijk van de sociale en culturele omgeving van de school. Deze krijgt ‘handen en voeten’ door de onderwijsprofessionals van de school. Dit is de identiteit van de school.

Huidige situatie

Op alle scholen van Brigantijn wordt er op verschillende manieren vorm en inhoud gegeven aan aspecten die in relatie gebracht worden met burgerschap. Er ligt een opdracht om er voor zorg te dragen dat het op een duurzame en bestendige manier vorm en inhoud gaat krijgen, zodat er ook sprake gaat zijn van een doorgaande ontwikkellijn.

Ambitie

Over vier jaar krijgen al onze kinderen, in welke klas ze ook zitten, op hun eigen niveau kennis en vaardigheden mee. Hierdoor kunnen kinderen zich manifesteren als krachtig burger. Zij zijn weerbaar en stellen ethische vragen. Zowel in hun eigen leefomgeving, als in groter verband. Zij weten wie ze zijn en hoe zij zich verhouden tot de ander, de wereld.

Pijler 3

Betekenis pijler basisvaardigheden

Basisvaardigheden vormen een stevig fundament. Van hieruit kunnen onze kinderen aan een toekomst bouwen.

Huidige situatie

Er zijn concrete stichtingsdoelen opgesteld. Deze hebben een plaats in de kwaliteitscyclus van Stichting Brigantijn en krijgen een doorvertaling naar het schoolplan en de jaarplannen. Het onderwijsaanbod met betrekking tot digitale geletterdheid staat nog in de kinderschoenen.

Ambitie

Over vier jaar verlaat ieder kind van Brigantijn de school of IKC met een goedgevulde rugtas met voldoende kennis en vaardigheden om op zijn of haar niveau met succes vervolgonderwijs te volgen. Op het gebied van rekenen en taal hebben onze scholen een breed en op kerndoelen gebaseerd onderwijsaanbod. Onze ambitie is dat 100% van de kinderen het referentieniveau 1F haalt.

Onze scholen bieden een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen van het referentieniveau 1F. Op het gebied van digitale geletterdheid zijn alle kinderen op een basisniveau digitaal geletterd. De kinderen weten hoe ze ethisch, kritisch en veilig omgaan met digitale technologie. Kinderen kunnen op eigen kracht functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media belangrijk zijn.